Nasze działania

Projekty

„Świadomość komunikacji – wsparcie osób z dysfunkcją słuchu w nabywaniu kompetencji komunikacyjnych” organizowany przez Fundację PARADYGMAT w terminie od 01.06-30.09.2021 r.
Projekt realizowany w ramach zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: Wsparcie dla osób z dysfunkcją narządu słuchu. 

Celem zadania była integracja osób niesłyszących i niedosłyszących, w tym osób głuchoniewidomych oraz ich rodzin, przełamywanie barier w codziennym funkcjonowaniu osób z wadami słuchu i ich rodzin.

 

Zadanie było realizowane w dwóch powiatach województwa śląskiego: cieszyńskim i raciborskim.

Grupa docelową obejmowała łącznie 60 osób posiadających trudności w nabywaniu kompetencji komunikacyjnych.

 

Działania ukierunkowane były do dwóch grup osób stanowiących beneficjentów bezpośrednich: dzieci i młodzieży od 3 ‐24 r. ż w wieku szkolno‐przedszkolnym z dysfunkcją słuchu dzieci i zagrożonych dysfunkcją słuchu (30 osób) oraz dorosłych osób z dysfunkcją słuchu i członków ich rodzin tj. dziadkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci (30 osób). Ponadto działania były kierowane do innych osób stanowiących grupę osób odbiorców pośrednich, którzy mogli skorzystać z działań informacyjnych. Dobór grup beneficjentów został określony na podstawie danych statystycznych pozyskanych z PCPR w Cieszynie oraz Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Raciborzu, a rekrutację przeprowadziło dwóch specjalistów, po jednym z każdego powiatu. 

 

 

W ramach realizacji projektu podjęto realizację:

 • trzech rodzajów warsztatów: w funkcjonowaniu w systemie edukacyjnym, komunikacji interpersonalnej oraz asertywności, mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, usprawnianie i poprawę funkcjonowania społecznego, zawodowego, które odbyły się w każdym powiecie po 22 h w każdym. Podczas warsztatów uczestnicy mogli korzystać ze wsparcia tłumaczy języka migowego,
 • trzech rodzajów spotkań ze specjalistami: przedstawicielem Sądu, PCPR i PUP, mających na celu poradnictwo psychologiczne, społeczno‐prawne oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, które odbyły się w każdym powiecie, łącznie 6 h. Podczas spotkań uczestnicy mogli korzystać z tłumaczeń realizowanych przez tłumaczy języka migowego,
 • kampanii informacyjnej „Świadomość komunikacji” na rzecz integracji i przeciwdziałaniu dyskryminacji, w ramach której przygotowano treści do broszury informacyjnej, na temat komunikacji z osobą z dysfunkcją słuchu. Broszurę dostosowano do grafiki VCAG i przetłumaczono na Polski Język Migowy, a następnie zamieszczono na stronie internetowej na Facebooku o nazwie „Świadomość komunikacji – wsparcie osób z dysfunkcją słuchu”.

Ponadto w ramach kampanii przygotowano treści do książki na temat świadomości komunikacyjnej osób z dysfunkcją słuchu z praktycznymi rozwiązaniami do realizacji w życiu codziennym, przestrzegania praw osób z dysfunkcją słuchu i realizacji ustawy o dostępności.

Nad poprawnymi działaniami projektowymi czuwał koordynator projektu, w ramach zadania zakupiono dla uczestników materiały do zajęć, materiały biurowe oraz środki przeciwko COVID-19, a całość zadania została rozliczona przez księgową

Projekt "Świadomość komunikacji - wsparcie dla osób z dysfunkcją słuchu w nabywaniu kompetencji komunikacyjnych" został dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Kampanie informacyjne​

„Świadomość komunikacji” na rzecz integracji i przeciwdziałania dyskryminacji osób z dysfunkcją słuchu

Konkursy

 • „Równiacha – lajk na tak!” – organizowany dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu budowania atmosfery pełnego zrozumienia niepełnosprawności, akceptacji, zwrócenia uwagi na występujące nierówności,  przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczenia edukacyjno-społecznego dzieci i młodzieży.
 • „Mój wymarzony Master Truck” – organizowany podczas MASTER TRUCK SHOW w Polskiej Nowej Wsi k/Opola w celu rozwijanie zainteresowań dzieci, dbania o bezpieczeństwo podczas poruszania się po drogach, przeciwdziałania dyskryminacji dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Konferencje

 • „Nierówna Edukacja.
  Forum wymiany myśli i doświadczeń”

  20 listopada 2019 r.
  organizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, społeczność pedagogów Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego ZG w Warszawie, Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Śląski w Katowicach, Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Cieszynie i Fundację PARADYGMAT.
 • „Surdokonferencja
  Codzienność osoby z niepełnosprawnością słuchu”
  8 października 2020 r. 
  organizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, społeczność pedagogów Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, Fundację PARADYGMAT, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Fundację „Moja Przyszłość”, Fundacją PL Polski Język Migowy, Stowarzyszenie „Promyczek Nadziei”. 

Kontakt

Fundacja PARADYGMAT
ul. Górecka 10
43-430 Skoczów

Polityka prywatności      |     RODO

Skip to content