Diagnoza i terapia

Terapia logopedyczna – usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się, usprawnienie motoryki narządów mowy, korygowanie wad wymowy, poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej, rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego, wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych. Podczas zajęć realizowane są ćwiczenia: oddechowe, usprawniające aparat artykulacyjny, ćwiczenia fonacyjne (głosowe), ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia ogólnej sprawności motorycznej, ćwiczenia poszczególnych funkcji psychicznych: uwagi, pamięci, spostrzegawczości.

Terapia surdopedagogiczna – zajęcia stymulujące ogólny rozwój dziecka z wadą słuchu. Terapia opiera się na ćwiczeniach nadawania znaczenia dźwiękom, lokalizacji źródła dźwięku, rozpoznawania cech dźwięku, rozpoznawania i odtwarzania rytmów. Podczas zajęć rozwijany jest słuch fonemowy i fonematyczny, koordynacja wzrokowo – ruchowo – słuchowa, pamięć i koncentracja uwagi słuchowej kształtujące mowę dziecka z zaburzeniami słuchu. Ćwiczenia realizowane w toku zajęć rozwijają zasób słownika biernego i czynnego, doskonalą umiejętności gramatyczno – leksykalne, jak i sprawność artykulacyjną czy też umiejętność wypowiadania się.

Terapia integracji sensorycznej – usprawnianie z zaburzonych lub zbyt wolno rozwijającą się umiejętności integracji bodźców sensorycznych, nauka prawidłowych reakcji na wrażenia zmysłowe i sensoryczne, rozwijanie zmysłu równowagi oraz zdolności psychoruchowych.

Terapia ręki  usprawnianie w zakresie obręczy barkowej i kończyn górnych, przedramienia, ramienia, nadgarstka, dłoni i palców. Rozwijanie motoryki małej oraz poprawa sprawności w wykonywaniu precyzyjnych ruchów obejmuje ponadto ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych, jak i regulację napięcia mięśniowego. W toku zajęć stymulowane są mięśnie kończyn górnych i ćwiczenia dostosowuje się do rozwijania czucia głębokiego i powierzchniowego. Ćwiczenia obejmują również doskonalenie chwytu, trzymani narzędzia kreślarskiego, kontroli wzrokowo-ruchowej, czy też koordynacji pracy oburącz. Celem ćwiczeń jest dążenie do osiągnięcia sprawności manualnej podczas pisania.  

Terapia zajęciowa  usprawnianie manualne i psychopedagogiczne z elementami metody nauczania kierowanego, podczas zajęć realizowane są określone czynności o charakterze usprawniania psychicznego, fizycznego tj.: ergoterapia (wszelkiego rodzaju rękodziło), choreoterapia(terapia wykorzystująca taniec i ruch), dramatoterapia (wykorzystująca elementy teatru i dramy), muzykoterapia (słuchanie, tworzenie, śpiewanie, granie), chromoterapia (terapia wykorzystująca kolory) i inne.

 Terapia pedagogiczna – usprawnienie rozwoju psychomotorycznego, kształtowanie prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy. Podczas zajęć realizowane są ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć wzrokową i słuchową, sprawności ruchową zarówno w obrębie motoryki małej – sprawności ręki, jak i motoryki dużej, dotyczącej całego ciała, usprawniania grafomotorycznego, ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni. Ponadto w zależności od zdiagnozowanych trudności w obrębie dysleksji rozwojowej podejmowane są treningi: czytania, pisania, liczenia.

Terapia psychologiczna   zajęcia obejmujące pomoc w zakresie problemów osobistych (depresje, lęki, problemy w radzeniu sobie z emocjami, stresem, trudności w relacjach społecznych, nieśmiałość, problemy z akceptacją siebie, zaburzenia odżywiania), problemów szkolnych; problemów rodzinnych. Spotkania realizowane do potrzeb uczestników zajęć, pozwalają na rozwój umiejętności radzenia sobie z problemami życia codziennego. W toku zajęć doskonalona jest umiejętność wyzwalania swoich emocji, rozpoznawania stanów emocjonalnych i radzenia sobie w sytuacjach problemowych.

Fizjoterapia – usprawnianie ruchowe, zwiększanie siły mięśniowej, przywracanie prawidłowego zakresu ruchu i zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi z wykorzystaniem metod dopasowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Trening umiejętności społecznych  usprawnianie funkcjonowania w grupie społecznej, analiza i modyfikacja zachowań akceptowalnych i zgodnych z obowiązującymi normami i zasadami społecznymi. W toku zajęć grupowych warsztatowo organizowane zajęcia obejmują naukę umiejętności nawiązywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania, identyfikowania i wyrażania , emocji, współpracy w grupie, kontroli zachowania czy też rozwiązywania sytuacji problemowych. Ważnym elementem zajęć jest zwrócenie uwagi na potrzebę rozładowania emocji i  rozwijania umiejętności modyfikowania zachowań. 

 

Arteterapia – usprawnianie procesów poznawczych poprzez sztukę, podczas zajęć realizowane ćwiczenia opierają się na podstawach sztuk plastycznych i muzycznych. Dzięki udziałowi w zajęciach możliwe jest pobudzenie kreatywności, która wpływa na zwiększenie poczucia własnej wartości i sprzyja wierze we własne możliwości. Ćwiczenia realizowane podczas zajęć są realizowane z wykorzystaniem metody stopniowania trudności i  dostosowane do indywidualnych możliwości uczestników.

Kontakt

Fundacja PARADYGMAT
ul. Górecka 10
43-430 Skoczów

Polityka prywatności      |     RODO

Skip to content