Cele Fundacji

Celami Fundacji jest działalność na rzecz:

  1. Nauki, edukacji, szkolnictwa wyższego, opiniotwórstwa, oświaty i wychowania,
  2. Wspomagania i promocji włączania edukacyjno-społecznego w tym szeroko rozumianej inkluzji osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnościami sprzężonym, z autyzmem i Zespołem Aspergera, z zaburzeniami zachowania, z zaburzeniami mowy, niedostosowanych społecznie w tym zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi, uzdolnionych sportowo, artystycznie, wybitnie zdolnych, a ponadto rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka i człowieka,
  3. Zapobiegania wykluczeniu społecznemu i wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w tym rozwoju komunikacji społecznej z wykorzystaniem komunikacji, w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i innych,
  4. Tworzenia innowacyjnych form edukacji, pomocy społecznej, w tym w obrębie kultury i nauki,
  5. Wspomagania i promocji rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości, doradztwa, zawodowego, coachingu, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w tym pomocy w poszukiwaniu pracy i współpracy z innymi podmiotami w tym zakresie,
  6. Podtrzymywania, pielęgnacji i promocji tradycji narodowych, polskości, dóbr kultury oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  7. Podejmowania działań w zakresie krajoznawstwa, organizacji wypoczynku, edukacji przyrodniczej oraz ekologii,
  8. Ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym rehabilitacji, rewalidacji oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  9. Wspomagania i promocji inicjatyw społecznych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  10. Integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Kontakt

Fundacja PARADYGMAT
ul. Górecka 10
43-430 Skoczów

Polityka prywatności      |     RODO

Skip to content