Doradztwo w zarządzaniu oświatą

 • Profesjonalna pomoc przy zakładaniu i opracowywaniu koncepcji działalności przedszkola lub szkoły
  Kompleksowe wsparcie w opracowaniu dokumentacji z zakresu organizacji i zarządzania przedszkolem/szkołą
 • Audyty dokumentacji
  Pomoc w przygotowaniu dokumentacji podczas czynności kontrolnych realizowanych przez gminy/jednostki samorządu terytorialnego
 • Indywidualnie konsultacje dopasowane do Twoich potrzeb
  Doradztwo organizowane w zakresie umowy współpracy w formie stacjonarnej i zdalnej z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji (Google Meet, Teams, Zoom, Messenger, Skype).
 • Dogodne formy rozliczeń możliwe do sfinansowania z dotacji/subwencji oświatowych.
Doradztwo w zarządzaniu przedszkolem/szkołą
 • pomoc w opracowaniu: rocznego plan pracy, programu profilaktyczno-wychowawczego, szkolnego zestawu programów i szkolnego zestaw podręczników, kalendarza roku szkolnego,
 • pomoc w opracowaniu dokumentacji organizacyjnej pracy placówki: regulaminu organizacyjnego przedszkola/szkoły, przyprowadzania i odbierania dzieci, korzystania z placu zabaw, regulaminu wycieczek, regulaminu rekrutacji do przedszkola/szkoły, regulaminu rady pedagogicznej, regulaminu rady rodziców i innych,
 • pomoc w tworzeniu procedur: postępowania w razie wypadku ucznia, bezpieczeństwa z uwagi na COVID-19, postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo i innych,
 • pomoc w realizacji awansu zawodowego dla nauczycieli i nadzorowaniu dokumentacji rozwoju zawodowego nauczycieli.
 • pomoc w prowadzeniu nadzoru pedagogicznego: przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego i jego sprawozdań: półrocznego i rocznego,
 • pomoc w obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola/szkoły ocenianie stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,
 • pomoc w udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola/szkoły, inspirowanie nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych i metodycznych,
 • pomoc w przygotowaniu i realizacji podstawy programowej, w tym wyboru programów nauczania, kart pracy i przygotowaniu rozkładów materiału i planów nauczania,
  pomoc w przestrzeganiu zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przestrzeganiu przepisów dotyczących obowiązku szkolnego,
 • pomoc w kontrolowaniu przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • pomoc w realizacji wspomagania nauczycieli i ich zadań, w szczególności przez: diagnozę pracy placówki, planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, prowadzenie działań rozwojowych,
 • pomoc w nadzorowaniu i prowadzeniu dokumentacji przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły: kart przyjęć dzieci, dzienników zajęć głównych, dzienników zajęć rewalidacyjnych, dzienników zajęć specjalistycznych, dzienników udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • pomoc w monitorowaniu realizacji podstawy programowej, programu profilaktyczno-wychowawczego, programów zajęć dydaktyczno-wychowawczych, kart obserwacji dzieci innych,
 • pomoc w nadzorowaniu i przygotowaniu dokumentacji dopuszczenia programów nauczania do realizacji przez dyrektora,
 • pomoc w nadzorowaniu, przygotowaniu i realizacji planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • pomoc w organizacji i prowadzeniu zebrań rady pedagogicznej, przygotowaniu protokołów z przebiegu narad i uchwał rady pedagogicznej,
 • pomoc w przygotowaniu zarządzeń dyrektora i uchwał organu prowadzącego,
 • pomoc w doborze kadry pedagogicznej i zatrudnieniu nauczycieli zgodnie z obowiązującymi kwalifikacjami,
 • pomoc w przygotowanie dokumentacji kadrowej: określanie kwalifikacji nauczycieli i przydziałów do zajęć, przygotowanie zakresów obowiązków pracowników,
 • pomoc w prowadzeniu akt osobowych pracowników,
 • pomoc w opracowaniu wewnętrznej dokumentacji, regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania,  wydatkowania subwencji i innych,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów związanych z otrzymaniem dotacji/subwencji: wnioski o dotacje/subwencje roczne składane do 30 września, wnioski miesięczne o wypłatę dotacji za dany miesiąc na podstawie zgłoszonych dzieci/uczniów,
 • pomoc przygotowaniu rozliczeń dotacji/subwencji oświatowych,
 • pomoc w prowadzeniu wewnętrznej dokumentacji: księgi kancelaryjne, księgi uczniów, księgi inwentarzowe, rejestry zarządzeń, procedur i innych
 • pomoc w organizacji sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej (SIO).
 • pomoc w opracowaniu: rocznego plan pracy, programu profilaktyczno-wychowawczego, szkolnego zestawu programów i szkolnego zestaw podręczników, kalendarza roku szkolnego,
 • pomoc w opracowaniu dokumentacji organizacyjnej pracy placówki: regulaminu organizacyjnego przedszkola/szkoły, przyprowadzania i odbierania dzieci, korzystania z placu zabaw, regulaminu wycieczek, regulaminu rekrutacji do przedszkola/szkoły, regulaminu rady pedagogicznej, regulaminu rady rodziców i innych,
 • pomoc w tworzeniu procedur: postępowania w razie wypadku ucznia, bezpieczeństwa z uwagi na COVID-19, postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo i innych,
 • pomoc w realizacji awansu zawodowego dla nauczycieli i nadzorowaniu dokumentacji rozwoju zawodowego nauczycieli.
 • pomoc w prowadzeniu nadzoru pedagogicznego: przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego i jego sprawozdań: półrocznego i rocznego,
 • pomoc w obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola/szkoły ocenianie stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,
 • pomoc w udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola/szkoły, inspirowanie nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych i metodycznych,
 • pomoc w przygotowaniu i realizacji podstawy programowej, w tym wyboru programów nauczania, kart pracy i przygotowaniu rozkładów materiału i planów nauczania,
  pomoc w przestrzeganiu zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przestrzeganiu przepisów dotyczących obowiązku szkolnego,
 • pomoc w kontrolowaniu przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • pomoc w realizacji wspomagania nauczycieli i ich zadań, w szczególności przez: diagnozę pracy placówki, planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, prowadzenie działań rozwojowych,
 • pomoc w nadzorowaniu i prowadzeniu dokumentacji przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły: kart przyjęć dzieci, dzienników zajęć głównych, dzienników zajęć rewalidacyjnych, dzienników zajęć specjalistycznych, dzienników udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • pomoc w monitorowaniu realizacji podstawy programowej, programu profilaktyczno-wychowawczego, programów zajęć dydaktyczno-wychowawczych, kart obserwacji dzieci innych,
 • pomoc w nadzorowaniu i przygotowaniu dokumentacji dopuszczenia programów nauczania do realizacji przez dyrektora,
 • pomoc w nadzorowaniu, przygotowaniu i realizacji planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • pomoc w organizacji i prowadzeniu zebrań rady pedagogicznej, przygotowaniu protokołów z przebiegu narad i uchwał rady pedagogicznej,
 • pomoc w przygotowaniu zarządzeń dyrektora i uchwał organu prowadzącego,
 • pomoc w doborze kadry pedagogicznej i zatrudnieniu nauczycieli zgodnie z obowiązującymi kwalifikacjami,
 • pomoc w przygotowanie dokumentacji kadrowej: określanie kwalifikacji nauczycieli i przydziałów do zajęć, przygotowanie zakresów obowiązków pracowników,
 • pomoc w prowadzeniu akt osobowych pracowników,
 • pomoc w opracowaniu wewnętrznej dokumentacji, regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania,  wydatkowania subwencji i innych,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów związanych z otrzymaniem dotacji/subwencji: wnioski o dotacje/subwencje roczne składane do 30 września, wnioski miesięczne o wypłatę dotacji za dany miesiąc na podstawie zgłoszonych dzieci/uczniów,
 • pomoc przygotowaniu rozliczeń dotacji/subwencji oświatowych,
 • pomoc w prowadzeniu wewnętrznej dokumentacji: księgi kancelaryjne, księgi uczniów, księgi inwentarzowe, rejestry zarządzeń, procedur i innych
 • pomoc w organizacji sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej (SIO).
 
Doradztwo przy zakładaniu przedszkoli/szkół niepublicznych
 • pomoc w opracowaniu koncepcji i biznes planu przedszkola/szkoły niepublicznych,
 • pomoc w opracowaniu dokumentacji do otwarcia placówki oświatowej zgodnie z wymogami właściwego terytorialnie kuratorium oświaty,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji dot. wpisu do ewidencji przedszkoli/szkół niepublicznych w jednostce samorządu terytorialnego (miasta/gminy), 
 • pomoc w przygotowaniu statutu placówki i dokumentacji wewnętrznej placówki (regulamin przedszkola/szkoły, regulamin pracy, regulamin, wynagradzania, regulamin wydatkowania dotacji i inne),
 • pomoc w rekrutacji pracowników pod względem kwalifikacji i kompetencji (nauczyciele/specjaliści/administracja/obsługa i inne)   
 • pomoc w planowaniu i organizacji oddziałów przedszkolnych/szkolnych,
 • pomoc w planowaniu nadzoru pedagogicznego,
 • pomoc w doborze programów zajęć uwzględniających podstawę programową (kształcenia ogólnego/integracyjnego, specjalnego w zależności od stopnia niepełnosprawności dzieci),
 • pomoc w planowaniu zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie mniejszym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;
 • pomoc w opracowaniu zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,
 • pomoc w doborze dokumentacji przebiegu nauczania,
 • pomoc w doborze wyposażenia i pomocy dydaktycznych  do zajęć,
 • pomoc w planowaniu doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej,
 • realizacja szkoleń bhp dla pracowników. 
Doradztwo w rozliczaniu dotacji/subwencji oświatowej przedszkoli/szkół niepublicznych
 •  kwalifikowanie wydatków dotacji/subwencji na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i obowiązującego prawa miejscowego zgodnie z celami na jakie została przekazana,
 • sporządzenie rozliczeń dotacji ogólnej i dotacji na specjalną organizację nauki uczniów
  z niepełnosprawnościami,
 • pomoc w ustalaniu regulaminów rozliczania dotacji.
Doradztwo  podczas  czynności kontrolnych realizowanych przez gminy/jednostki samorządu terytorialnego
 • wsparcie w zakresie przygotowywania dokumentacji do przedstawienia zespołowi kontrolnemu w przypadku przeprowadzania kontroli w celu uniknięcia stwierdzeniom nieprawidłowości prowadzących do zwrotu pobranej dotacji/subwencji oświatowej przesz przedszkola/szkoły niepubliczne.
Doradztwo w zakresie  organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 • pomoc i nadzór nad przygotowaniem dokumentacji organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • planowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • decyzje ws. objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • dokumentacja realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Audyt dokumentacji przedszkola/szkoły niepublicznych 
 • sprawdzenie dokumentacji podlegającej kontroli finansowej (do 5 lat wstecz) w zakresie prawidłowości wykorzystania pobranej dotacji/subwencji oświatowej,
 • audyt sprawozdań z rozliczania dotacji, faktur i dowodów księgowych ich zapłaty,
 • audyt dokumentacji pedagogicznej i dokumentacji pracowniczej w celu dokonania oceny prawidłowości wykorzystania dotacji/subwencji otrzymanej w danym roku budżetowym.
Doradztwo w zakresie specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami:
 • pomoc o pracowaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz okresowych ewaluacji,
 • pomoc w opracowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, w tym ich sprawozdawczości, ewaluacji i modyfikacji,
 • pomoc w przygotowaniu indywidualnych programów zajęć terapeutycznych, w tym ich sprawozdawczości i ewaluacji.
Doradztwo w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju:
 • pomoc i nadzór nad przygotowaniem dokumentacji organizacji wczesnego wspomagania rozwoju
 • planowanie wczesnego wspomagania rozwoju,
 • decyzje ws. objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju,
 • opracowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania,
 • opracowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju,
 • opracowanie sprawozdawczości dokumentacji.

Zaufali nam:

 • Niepubliczne Przedszkole „Kraina ciekawości”
  w Gliwicach
 • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”
  w Kozach
 • Punktu Przedszkolny „Wesołe Kangurki”
  w Pruszkowie
 • Europejskie Przedszkole „Tutorland”
  w Jabłonnie
 • Niepubliczne Przedszkole Językowe „BEST
  w Bliżynie

 

 • Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Akademia”
  w Nowym Dworze Gdańskim
 • Niepubliczne Przedszkole „Delfinek”
  w Sulejówku
 • Niepubliczne Przedszkole „Ence Pence”
  w Jeleniej Górze
 • Niepubliczne Ulubione Przedszkole
  w Zabrzu
 • Niepubliczne Przedszkole Supełek
  w Ostrołęce
 
 
 

Kontakt

Fundacja PARADYGMAT
ul. Górecka 10
43-430 Skoczów

Polityka prywatności      |     RODO

Skip to content